náhled

Přípravné operace zemních prací

Průzkum a hydrologické podmínky staveniště, kde se budou zemní práce provádět

Průzkum staveniště, kde se budou provádět  jakékoli zemní práce, musí být řešen v rámci projektu stavby.

Geologické poměry na stavbě a před prováděním výkopových a zemních prací se zjišťují inženýrsko-geologickým průzkumem.

Na podkladě výsledků geologického průzkumu a průzkumu překážek na stavbě, je projektant povinen stanovit třídu hornin a ve spolupráci s dodavatelem opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Zjišťují se rovněž hydrologické podmínky staveniště nebo na jakémkoli místě, kde se plánují zemní práce , tzv. pracovní hladina vody – hladina podzemní vody ve výkopku v čase provádění zemních prací.

Vyznačení inženýrských sítí

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět.

Vytyčení zemních prací

Při vytyčení zemních prací je důležité: prostorová poloha stavebního objektu (hlavní polohové čáry, hlavní osy a hlavní body trasy, případně charakteristické body) a z něj geometrické prvky podrobného vytyčení (body, osy, roviny, výškové úrovně apod.) se vyznačí vytyčovacími značkami a zajistí zajišťovacími značkami.

Při zemních pracích má také velký význam vytyčení rohových bodů, které se musí zabezpečovat lavičkami umístěnými 1 m až 2 m od obrysu výkopu. Na lavičce se může vyznačit i pracovní výška.

Obrysy zemních konstrukcí se mají označovat profilovými lavičkami. Niveleta budoucího násypu se má vyznačit laťovým křížem osazeným u osového kolíku. Tvar sklonu se označuje šikmými lavičkami umístěnými na okraji paty násypu nebo výkopu při provádění zemních prací.

Investor zajišťuje zpravidla všechny inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení.

Investor zajišťuje vytýčení a předání výškového bodu, hlavní osy (2 směrových bodů) stavby zhotoviteli a ten prostřednictvím těchto bodů zajišťuje prostorovou polohu stavebního objektu a z něj geometrické prvky podrobného vytýčení (body, osy, roviny, výškové úrovně apod.).

Zemní práce podél podzemních a nadzemních vedení a při křížení s nimi

Pokud se provádějí zemní práce, provádí se obnažení podzemních vedení  strojně, pokud to předpisy dovolují, nejblíže 1 m od jeho vyznačené polohy. Vedení má být, pokud je to z provozních důvodů možné, v té době vyřazeno z provozu. Další zemní práce se provádějí ručně a způsobem odpovídajícím charakteru vedení. O způsobu a postupu vykonávání zemních prací v místech, kde jsou podzemní vedení a o bezpečnostních opatřeních musí být pracovníci před začátkem prací prokazatelně poučeni.

Nálezy ve výkopech při provádění zemních prací

Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, při kterých se nedá vyloučit, že jde o nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální prameny nebo o jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle stavebního zákona.

Přípravné práce před začátkem zemních prací

Porosty a ornice se musí odstranit v souladu s příslušnými předpisy.

Při zemních pracích každého druhu se musí provést skrývka kultivované vrstvy půdy. Musí se přemístit tak, jak to organizace výstavby a zachování kvality zkultivované půdy vyžadují.

Zkultivovaná půda na dočasné skládce musí být správně a na vhodném místě uložena a tvarovaná. Výška nemá přesáhnout 2 m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2. Dočasné skládky kultivované půdy většího rozsahu se mají upravit tak, aby se mohly polnohospodářsky využívat.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.